Địa chỉ

157 Leu Van Minh, Bac Giang, Bac Giang 26108, Viet Nam

Thời gian làm việc

9:00am - 18:00
(từ thứ 2 - thứ 6)

Liên hệ

096 383 46 88